Key to the Exercise of Unit 1

 

sound word gloss pronunciation
P penn head PEN
gwypych you would know GW@P-ych
B bod to be BO:D
hebawg falcon HE:B-awg
mab boy, son MA:B
M mam mother MAM
cymryd to take C@M-ryd
gwelsom we saw GWEL-som
MH mhlant children (nasalized) MHLANT
ymhervedd in the middle of @-MHER vedd
FF/PH ffordd road FFORDD
cyffes confession C@FF-es
corff body CORFF
phali brocade (aspirated) FFA:L-i
V vorwyn maiden (lenited) VOR-wyn
cyvodi to arise c@v-O:D-i
hav summer HA:V
T teg fair, beautiful TE:G
attav to me AT-av
wyt you are WYT
D deu two (masc.) DEU:
modrwy ring MOD-rwy
oed appointment, date OYD
TH thad father (aspirated) THA:D
llathreid shining LLATH-reid
cyvoeth realm C@V-oyth
DD Dduw God (lenited) DDUW
cynneddyv quality, property c@n-E:DD-yv
neuadd hall NEU:-add
N neges errand NE:G-es
honno that (fem.) HON-o
gorffen to finish GOR-ffen
NH nharyan shield (nasalized) NHA:R-yan
brenhines queen bre-NHI:N-es or bren-HI:N-es, which will be nearly identical
S swyddawg officer SW@:DD-awg
nessa"u to approach nes-A:-u
gwas lad, servant GWA:S
L lys court (lenited) LY:S
gwylad to watch GWY:L-ad
meddwl thought ME:DD-wl
LL llyma behold LL@M-a
allan outside ALL-an
pell far PE:LL
R ryd ford RY:D
arav slow A:R-av
hir long HI:R
C carw stag CA:R-w
raccw yonder RAC-w
G gallu to be able GALL-u
hygar affectionate H@:G-ar
gwisg clothing GWISG
NG ngwr man (nasalized) NGW:R
anglod disgrace ANG-lod
rwng betwen RWNG
NGH nghi dog (nasalized) NGHI:
cynghor advice C@NGH-or or C@NG-hor
CH charyad love (aspirated) CHA:R-yad
achaws cause A:CH-aws
chwech six CHWECH
H hi she HI:
gwahanu to separate gwa-HA:N-u
A can song CA:N
cam injury CAM
E lle place LLE:
llenn cloak LLEN
I gwir true, truth GWI:R
gwisg clothes GWISG
O holl all HO:LL
honn this (fem.) HON
U un one U:N
unben chieftain UN-ben
W gwr man GW:R
gwrth against GWRTH
Y hyd length HY:D
hynt path HYNT
hynny those H@N-y
hygar affectionate H@:G-ar
AW llaw hand LLAW:
EW newydd new NEW-ydd make sure you don't rhyme it with English "new"
IW cymriw wound, injury C@M-riw
YW mywn inside MYW:N
AE maen stone MAE:N
OE coed wood COE:D
WY dwyn to carry, bear DWY:N
EI geir word GEI:R
EU deu two (masc.) DEU:

 

To return to unit, close window.


Lost? The start page for these lessons is here.